Ympäristö

Kolilla juhannus 2023

Minulle realistinen vihreys on sitä, että tehdään kestäviä ja ”järkeviä” päätöksiä ihmiset ja ympäristö huomioiden. Niin että päätöksenteossa arvioidaan riittävästi eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ilmastoon ja ihmisten arkipäivän elämiseen. Kaikki lähtee arjen päivittäisistä varsin pienistä teoista, joihin meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Näistä esimerkkeinä mm. liikkuminen, jätteiden kierrätys, tavaroiden uusiokäyttö, lämmityksen energiaratkaisut ja energiaa säätävät tekniikat, lähipalvelujen suosiminen, joukkoliikenteen hyödyntäminen sekä erilaisten ”hukkien” vähentäminen.

Kestävä kehi­tys on kehi­tystä, joka täyt­tää nykyi­set tarpeet viemättä hyvän elämän edel­ly­tyk­siä tule­vilta suku­pol­vilta. Siihen kuulu­vat ekolo­gi­sen kestä­vyy­den lisäksi myös talou­del­li­nen ja sosi­aa­li­nen kestä­vyys.

Kuntatasolla hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää siirtymällä yhä enemmän uusiutuvien polttoaineiden käyttöön, lisäämällä aurinko ja geolämmön osuutta sekä helposti saavutettavilla lähipalveluilla. Jätteiden keräilypisteitä tulee asteettain lisätä kaupungin eri taajamiin sekä keskustan alueelle.  Kaupungin tulee myös edistää biokaasun käyttömahdollisuuksia saamista liikenteen vaihtoehtoiseksi polttoaineeksi.

Kokoo­mus­lai­nen näke­mys ilmasto- ja ympä­ris­tö­po­li­tii­kassa kitey­tyy vapau­den ja vastuun erot­ta­mat­to­muu­teen. Se tarkoit­taa, että kiel­tä­mi­sen, käske­mi­sen ja syyl­lis­tä­mi­sen sijaan tehdään hyödyl­li­set ja järke­vät valin­nat palkit­se­viksi. Mark­ki­noi­den voima ohjaa jo nyt yrityk­siä toimi­maan vastuul­li­sesti, vähen­tä­mään tuotan­non pääs­töjä, lisää­mään mate­ri­aa­li­te­hok­kuutta ja kulut­ta­maan vähem­män ener­giaa. Tätä vaiku­tusta voidaan tehos­taa järke­vällä sään­te­lyllä ja vero­jär­jes­tel­män oikean­lai­sella virit­tä­mi­sellä.

 

Kestävä kehi­tys 

Kiel­tä­mi­sen, käske­mi­sen ja syyl­lis­tä­mi­sen sijaan haluamme tehdä järke­vät valin­nat palkit­se­viksi. 

  • Päivi­tämme ydin­e­ner­gia­lain siten, että pieny­din­voi­ma­lai­tos­ten raken­ta­mi­nen tulee tosia­siassa mahdol­li­seksi. 
  • Autamme koti­ta­louk­sia ja talo­yh­tiöitä siir­ty­mään hiili­va­paa­seen lämmi­tyk­seen. 
  • Lope­tamme turpeen merkit­tä­vän ener­gia­käy­tön vuoteen 2032 mennessä.
  • Haluamme, että auto­ve­rosta luovu­taan asteit­tain auto­kan­nan uusiu­tu­mi­sen nopeut­ta­mi­seksi. 
  • Kasva­tamme jouk­ko­lii­ken­teen, pyöräi­lyn ja käve­lyn määrää erityi­sesti suur­ten kaupun­ki­seu­tu­jen liiken­teessä. 
  • Kanna­tamme lento­lii­ken­teen liit­tä­mistä koko­nai­suu­des­saan tiuk­ke­ne­van pääs­tö­oi­keuk­sien kaupan piiriin ja mahdol­li­sen lento­ve­ron säätä­mistä vähin­tään EU:n laajui­sena.

Maail­man­laa­jui­sesti ilmas­ton­muu­tos ja jäteon­gelma sekä muut ihmi­sen toimin­nasta aiheu­tu­vat ympä­ris­tö­hai­tat vaaran­ta­vat ekosys­tee­mejä ja luon­non moni­muo­toi­suutta. Samalla ne heiken­tä­vät ihmis­ten asuin- ja elinym­pä­ris­töjä. Ympä­ris­tö­on­gel­mat ovat kasvava riski niin talou­den, tervey­den kuin turval­li­suu­den näkö­kul­masta. Epäva­kaat olosuh­teet maail­malla heijas­tu­vat myös Suomeen talou­den heilah­te­lui­den, muut­to­liik­kei­den ja rajat ylit­tä­vän rikol­li­suu­den kautta.

Vaikka Suomessa olem­me­kin onnis­tu­neet kulke­maan kohti ympä­ris­tön kannalta kestä­vää taloutta, meillä on vielä paljon annet­ta­vaa ilmasto- ja ympä­ris­tö­vas­tuun vahvis­ta­mi­sessa. Tämä koskee niin oman elämän­ta­pamme kestä­vyyttä kuin ratkai­su­jen kehit­tä­mistä maail­man­laa­jui­siin ongel­miin. Olemme tällä hetkellä maail­man turval­li­sin maa, mutta emme voi sulkea silmiämme nyky­ajan uhka­ku­vilta. Kansa­lais­ten turval­li­suus on nähtävä perus­oi­keu­tena, joka julki­sen vallan on taat­tava. Se vaatii jatku­vasti ajan­ta­sai­sia valmiuk­sia vastata niin perin­tei­siin kuin uuden­lai­siin uhkiin.

Päätök­sen­teossa paikal­lis­ta­solta valta­kun­nal­li­selle, euroop­pa­lai­selle ja kansain­vä­li­selle tasolle saakka on tehtävä johdon­mu­kai­sesti valin­toja, jotka turvaa­vat ja edis­tä­vät ympä­ris­tön puhtautta ja luon­non moni­muo­toi­suutta, lajien säily­mistä ja ilmas­tomuu­tok­sen torjun­taa. Tämän vastuun kanta­mi­nen on se mitta, jolla teko­jemme arvo kaik­kein eniten määräy­tyy tule­vien suku­pol­vien silmissä. 

Kestävä kehi­tys on kehi­tystä, joka täyt­tää nykyi­set tarpeet viemättä hyvän elämän edel­ly­tyk­siä tule­vilta suku­pol­vilta. Siihen kuulu­vat ekolo­gi­sen kestä­vyy­den lisäksi myös talou­del­li­nen ja sosi­aa­li­nen kestä­vyys sekä laajempi yhteis­kun­nan kestä­vyy­den ajatus, joka käsit­tää myös esimer­kiksi turval­li­suu­desta ja tasa-arvosta huoleh­ti­mi­sen. Erityi­sen merkit­tä­viä kestä­vyys­ ky­sy­myk­siä ovat ilmas­to­muu­tok­sen hillintä ja väes­tön ikära­ken­teen muutok­sen muka­naan tuomat haas­teet.